Földhivatali tájékoztatás

A Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal adategyeztetést végez a földeken fennálló osztatlan közös tulajdonnak minősülő ingatlanok tekintetében az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szereplő beazonosítatlan személyek ügyében.

Az adategyeztetés nem vezetett eredményre, ezért akinek tudomása van a mellékelt táblázatokban szereplő tulajdonosként bejegyzett személyek hiányzó személyazonosító adatairól, úgy azt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül jelentse be az ingatlanügyi hatóság részére.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet


Főépítészi tájékoztató

Tájékoztatás az önkormányzat településképi hatósági feladatairól és eszközeiről,

valamint  az ingatlantulajdonosok ehhez kapcsolódó teendőiről.

Tisztelt Vérteskethelyiek!

A lakóépületek korszerűsítésére, felújítására egyre több állami támogatási forma áll rendelkezésünkre, ami örömteljes fejlődést eredményez településünkön is.  Sokan éltek/élnek is e lehetőségekkel, épül, szépül a falu, sok ház megújul.

Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a tulajdonosra az épületek építési, felújítási munkáival kapcsolatban  több kötelezettség is hárul, amit szem előtt kell tartani a szabályos megvalósítás érdekében.  

A települési önkormányzat törvényekben meghatározott építésügyi feladatait a településfejlesztési és rendezési terv elkészítése és helyi építési szabályok rendeleti megállapítása, valamint a településképi követelmények rendeletbe foglalása jelenti. A helyi építésügyi és településképi rendeleteket (az országos hatályú rendeletekkel együtt) a település közigazgatási területén belül minden építési munkánál be kell tartani.

A helyi jogszabályok megismerésében és alkalmazásában ad segítséget az önkormányzat által megbízott települési főépítész, aki minden építési munka előtt – kérésre, személyesen, vagy írásban – tájékoztat az építési előírásokról és a településképi követelményekről is az adott telken tervezett munkára vonatkozóan.  

A településkép védelméről szóló hatályos 8/2020.(VII.20.) Önkormányzati rendelet (Tkr.) tartalmazza a helyben elvárt településképi követelményeket.

A követelmények érvényesítésére több eszköz is áll az önkormányzat rendelkezésére (a rendeletben részletezve).

A településképi követelményekre vonatkozó önkormányzati érvényesítési eszközök a következők:

 1. Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció (Tkr. 19. §) – eljárási határidő: 8 nap

A helyi rendelet minden építési, felújítási, átalakítási munka esetén kötelezővé teszi az előzetes településképi és szakmai konzultációt, mely konzultáció keretében a települési főépítész tájékoztatást ad a tervezett munkával kapcsolatos általános és helyi építésügyi szabályokról és a helyi településképi követelményekről (anyag, színhasználat, formavilág, illeszkedés, továbbá az épületek, építmények telken való elhelyezkedésének, méreteinek előírásai) A konzultáció minden esetben teljes képet ad az előírásokról, aminek –  ha előzetesen tájékozódik az építtető – biztosan szabályos építési munka lesz az eredménye.

A konzultáció kifejezetten fontos a lakóépületek esetében, ahol engedélyezési eljárást nem folytat az építési hatóság, csak utólagos kontroll van, ami esetlegesen komoly anyagi hátránnyal járhat.

A konzultációt a Tkr. 3. melléklete szerinti nyomtatvánnyal lehet kérni az önkormányzatnál akár személyesen, akár postán benyújtva.

 • Településképi véleményezés (Tkr. 20. §) eljárási határidő: 15 nap

Az építési engedélyhez kötött építési munkák engedélyezése, vagy fennmaradási engedélyezés előtt kérni kell a településképi véleményt (ez a tervező feladata, ahogy az előzetes konzultáció is!) Az építési engedélyezési benyújtandó dokumentáció kötelező eleme az önkormányzattól bekért településképi vélemény.

A véleményt a Tkr. 4. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével és az engedélyezési dokumentáció megküldésével kell kérelmezni (a dokumentációt a tervező az ÉTDR felületen nyújtja be az önkormányzathoz, ahogy az építési engedélyt is kéri) A vélemény iránti kérelmet az építtető papír alapon is benyújthatja a helyi önkormányzathoz, de a dokumentációnak az ÉTDR felületen kell rendelkezésre állni a vonatkozó kormányrendelet értelmében.

 • Településképi bejelentés (Tkr. 20/A. §) – eljárási határidő: 15 nap.

A Tkr. részletesen kifejti, milyen – építési engedélyhez nem kötött munkák és a kormányrendeltben nevesített egyéb munkák előtt kell településképi bejelentést tenni.

A kérelmet a Tkr. 4. melléklete szerinti kérelemmel kell benyújtani. A kérelemhez mellékelt dokumentációban részletesen fel kell sorolni, milyen építési munkákat tervez az építtető, a tervezett beavatkozásokhoz milyen anyagot, milyen színeket használ, mikorra tervezi az építési munkákat.

Felhívom a figyelmet, hogy a bejelentett munkát a bejelentés tudomásul vételétől számított 6 hónapon belül meg kell kezdeni és a munka szabályos teljesítését az önkormányzat (főépítész útján) ellenőrzi. A bejelentést érdemes ennek ismeretében időzíteni.

Kiemelem a fontosabb településképi bejelentéshez kötött eseteket:

 • meglévő épület felújítása, korszerűsítése, homlokzati beavatkozások (pl. utólagos hőszigetelés, nyílászáró csere, műszaki berendezések elhelyezése (ezekre vonatkozóan szigorú szabályokat határoz meg a rendelet, hol, mit lehet elhelyezni!), homlokzat színezés, tetőhéjazat csere. (a Tkr. tartalmazza, milyen anyagok, színek használata tiltott, erre minden esetben figyelni kell a munkák tervezésekor. A településképi konzultáció során tudják tisztázni, milyen anyagok, színek használhatók a felújításkor),
 • (Az építési engedélyezési eljárásokat szabályozó) 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 1. mellékletében felsorolt esetekből a helyi rendeletben (20/A.§ (2) bekzdés a) pont) nevesített munkák, (a konzultáció keretében előre tisztázható, mely esetek bejelentés kötelesek),
 • Az utcafronti kerítés építése, átalakítása, felújítása (csak áttört kerítés létesíthető!)
 • Reklám célú berendezések elhelyezése önállóan és homlokzaton is, (erre vonatkozóan további kormányrendeleteket is figyelembe kell venni)
 • A meglévő épület rendeltetésének megváltoztatása előtt, vagy a rendeltetési egységek számának változásakor. (az önkormányzati hatóság ezekben az esetekben az általános és helyi építési szabályoknak való megfelelést is vizsgálja. A kérelemhez az új (vagy megváltozott számú) rendeltetésnek való építésügyi és településképi megfelelést igazoló építészeti tervdokumentációt kell csatolni!

A rendeltetés változás és a rendeltetési egységek számának változása esetében az önkormányzatnak külön hatósági feladata még a változásról szóló hatósági bizonyítvány kiadása, amire vonatkozóan a tulajdonosnak/építtetőnek külön kérelmet kell benyújtania a polgármesterhez. (eljárási határidő: 10 nap)

 • Településképi kötelezés és településkép-védelmi bírság (Tkr. 21.§):

Amennyiben a településkép védelméről szóló helyi rendeletben foglaltaktól eltérő, a településképi követelményeknek nem megfelelő, vagy bejelentés nélküli, vagy a bejelentésben/kötelezésben foglaltaktól eltérő munkát tapasztal az önkormányzat, a településképi kötelezés eszközével élhet.

A kötelezés előtt első lépésben figyelmeztetést bocsát ki az észlelt munkával kapcsolatban, mely figyelmeztetésben rögzíti a szabálytalanság tényét és határidővel lehetőséget ad a szabályos állapot önkéntes kialakítására, vagy a bejelentés pótlólagos megtételére.

A felhívás szerinti önkéntes teljesítés esetén a szabályossá tételt, pótlólagos bejelentést tudomásul veszi.

Ha a megadott határidőre az önkéntes teljesítés nem történik meg, kötelezést bocsát ki és településkép-védelmi bírságot szab ki, aminek mértékét a Tkr. 21. § (5) bekezdése tartalmazza az eltérő esetekre vonatkozóan.

Természetesen nem célunk a bírságolás, ezt csak végső esetben, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben foglaltaknak megfelelően alkalmazza az önkormányzati hatóság.

Célunk a figyelem felkeltése a hatályos helyi szabályok önkéntes követésére, és ösztönzés arra, hogy minden tervezett építési munka előtt

vegyék igénybe a hivatalban a konzultáció lehetőségét, a települési főépítész szakmai segítségét. (személyes ügyfélfogadás péntekenként délelőtt 9-12 óra között, elektronikus úton pedig a hivatal e-mail címén kérhető tájékoztatás és segítség).

Vérteskethelyen a helyi jogszabály ismerete hiányában településképi bejelentés nélkül elindult, elvégzett építési munkák felmérését a települési főépítész (feladata keretében) végzi, ennek eredményeként az érintettek felhívást kapnak majd az elmaradt településképi bejelentés pótlólagos megtételére.

Kérem, hogy a Vérteskethely Község Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott, a településkép védelméről szóló 8/2020.(VII.20.) Önkormányzati rendeletet olvassák el figyelmesen, és építési munka tervezése esetén bátran keressék főépítészünket, Nyuli Editet a hivatalban, vagy akár telefonon is.

Bármilyen építési munka szándékának felmerülésekor kérem, keressék a főépítészt a Hivatalban, vagy közvetlenül az alábbi elérhetőségeken, email: polgarmester@verteskethely.hu,  liebetedit@gmail.com  , telefon: 34/355-806, vagy 30/627-7512.

Vérteskethely, 2022 március 25.

Nyuli Edit                                                                                                                  települési főépítész      

                                                                                               


Két kerékkel Vérteskethelyen

A kedvezményezett neve: Vérteskethely Község Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Együttműködésen alapuló turisztikai fejlesztések támogatása a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület területén: VP6-19.2.1.-8-1-17

A projekt címe, azonosító száma: Két kerékkel Vérteskethelyen; 1923918681

A szerződött támogatás összege: 4.786.014.- Ft

A támogatás mértéke: 95,00 %

A projekt kezdete: 2020.09.15.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A beruházás célja új kerékpáros-barát turisztikai információs pont és pihenőhely kialakítása  Vérteskethely település központjában építéssel, ezáltal:

 • pihenőhely és információs lehetőség biztosítása a turisták számára
 • a helyi és térségi szállás- és vendéglátóhelyek népszerűsítése
 • a szálláshelyekhez nem kötődő  turisztikai szolgáltatás, valamint a turisztikai potenciál fejlesztése

A beruházás segítségével kialakításra került 167,5 m2 tér kövezett felület, rajta 1 darab fa hatszögpavilon, 2 darab kerékpártartó, 1 darab piknikasztal, 2 darab fémpad és 1 darab hulladékgyűjtő.

A projekt tervezett befejezése: 2020.12.10.


Kisbéri Járási Hivatal

Tisztelt Ügyfeleink!

Kérem Önöket, hogy a Kisbéri Járási Hivatalt az alábbi telefonszámokon hívják időpont egyeztetés és ügyintézés céljából!Kormányablak/okmányiroda: 795-735.Egyéb telefonszámokon nem elérhető a szolgáltatás.Egyben kérem szíves türelmüket, ugyanis a telefont kezelő kollégák egyben ügyintézők is, és a nagyszámú telefonhívás mellett a napi feladatokat és az ügyfélfogadást is el kell látniuk.Köszönöm szíves türelmüket!

Bozori Zsuzsanna hivatalvezető